Kompagnihuset - NEMF Festival Centre

Kompagnihuset - NEMF Festival Centre

Kompagnihuset i Kompagnistræde på hjørnet af Møntergade, facade mod Kompagnistræde og gavl mod Susåen, udgør Festivalcenteret i 2016.
Opført 1493 eller kort efter som gildehus, det eneste bevarede i Norden. Et gilde var en sammenslutning af købmænd.
Kaldes også fejlagtigt Møntergården på grund af forveksling med Erik af Pommerns møntsted i Næstved. Det korrekte, men sjældent brugte navn er Peblingehuset eller Peblingegildets Hus efter det middelalderlige handelsgilde, der vel brugte huset til både oplagring og møder.

Web site

Sct. Peders Kirke

Sct. Peders Kirke

Sct. Peders Kirke 21Sct. Peders kirke ligger midt i den gamle bydel i Næstved. Den er en højgotisk, treskibet langhusbygning fra første halvdel af 1400-t. med et imponerende, polygonalt korparti fra omkring 1375, der blev opført i tilslutning til den tidligere senromanske bygning. Kirkens murværk rummer rester af mindst én tidligere kirke på stedet.

Valdemar 4. Atterdag. Kalkmaleri i Sankt Peders Kirke i Næstved. Valdemar og dronning Helvig ses knælende foran Vorherre og den korsfæstede Kristus. Den latinske indskrift fortæller, at I 1375, dagen før Sankt Chrispinus fest, døde — glem det ikke — kong Valdemar. Han hviler i Kristus.
Kalkmaleriet, der er fra ca. 1400, blev fundet i forbindelse med en restaurering af kirken 1883-85.

Valdemar 4. Atterdag. Kalkmaleri i Sankt Peders Kirke i Næstved. Valdemar og dronning Helvig ses knælende foran Vorherre og den korsfæstede Kristus. Ved en gennemgribende restaurering af kirken 1883-85 fremkom på korets nordvæg et kalkmaleri af Valdemar Atterdag og dronning Helvig, sikkert malet straks efter kongens død i 1375.
Inventaret omfatter bl.a. en fornem krucifiksfigur fra ca. 1250, korstole og stolestader fra 1500-t. og en malmstøbt døbefont fra 1502. Korgitteret er udført omkring 1600 af Abel Schrøder d.æ., prædikestolen i bruskbarok fra 1671 er tilskrevet Lorentz Jørgensen. Kirken er ualmindelig rig på gravminder fra især 1500-1600

Sct. Peders Kirke 05Kirken har gennemgået omfattende restaurering af kalkmalerier samt kalkning, og desuden er opsat to nye orgler. Eule har bygget det store vestorgel, mens Svaleredeorgelet oppe i koret, som bliver omdrejningspunktet for vores festival i 2016, er bygget af Grenzing på sit værksted uden for Barcelona.

Kirken åbnede igen 4. søndag i advent 2015 med en festgudstjeneste kl. 10.00, mens Svaleredeorgelet indvies ved en koncert søndag d. 10. april 2016 kl. 15.00
Her kan man se Sjællandskes fine fotoserie fra restaureringsarbejdet samt et lille nyhedsindslag fra TV2Øst om kalkmaleri-restaureringen.

 

Web site

Sankt Mortens Kirke

Sankt Mortens Kirke

Sankt Mortens Kirke

Sct. Mortens kirke 4Er formentlig den yngste af de gamle kirker og den har haft en omtumlet tilværelse, da den oven i købet har været truet af lukning og nedrivning i 1800-tallet, hvad der kan få en nutidig byvandrer i Næstved til at gyse.

Før den kirke vi ser, lå der en romansk kvadrestensbygning, men første gang den nuværende ung gotiske kirke nævnes, er i et testamente i 1292.
I 1844 blev Sankt Mortens og Sankt Peders sogne lagt sammen til ét pastorat. Først stod kirken da helt ubenyttet hen, men i 1849-53 var Sankt Peder i så ringe en stand at man igen udførte de kirkelige handlinger i Sankt Mortens.


Sct Mortens int 2
Der har været virkelig strid om hvorvidt kirken skulle omdannes til rådhus eller om man skulle rive den helt ned, men de folk, der ville bevare den, fik overtaget, og den blev restaureret – med hård hånd, siges det 1853-55. I 1922 blev de to gamle pastorater genetableret.

Når man kommer ind i kirken, som jo er relativt lille, overvældes man af den kæmpestore altertavle, et træskærerarbejde i bruskbarok, udført af Abel Schrøder den yngre. Han var desuden organist ved kirken i 42 år. Nævnes skal det også her for sammenhængens skyld at døbefontens kumme er støbt af malm i 1515, ”Da Rasmus (Dag) var abbed (i Skovkloster). Der er altså en nær sammenhæng mellem de tre gamle kirker, som byder os til koncert.

Marianne Olsen

Web site

Skovklostret - Herlufsholm kirke

Skovklostret - Herlufsholm kirke

herlufsholm plænen 1Herlufsholms Kirke

På dette sted har der været musik og åndsliv siden det tolvte århundrede. Det er lang tid for et land så højt mod nord.
Her er vi på Skovklosters område, oprindelig et benediktinerkloster der blev stiftet den 29. november 1135, da den sjællandske høvding, Peder Bodilsen, sammen med sin mor og sine to brødre skænkede omfattende jordbesiddelser i Sydsjælland og Falster til det kommende kloster, så der var grundlag for at leve ved at dyrke jorden og troen på samme tid. Ora et labora: bed og arbejd var Benedikts valgsprog.
benedi2

Grundlæggeren af Benediktinerordenen, Benedikt af Nursia, der ligger Nordøst for Rom, har lagt navn til ordenen som har sine ganske bestemte leveregler, hvad man kan orientere sig om ved at bevæge sig rundt i området og også ind i kirken.

Herluf Trolle

Ved reformationen i 1536 overtog kongen kirkens gods, og Frederik II mageskiftede Hillerødsholm, det nuværende Frederiksborg, med Herluf Trolle og Birgitte Gøje, så de fik Skovkloster, der fik navnet Herlufsholm.

herlufsholm-52Lige siden Skovkloster blev stiftet har der, så vidt vides, også været undervisning. Vi befinder os altså på et sted, der i næsten tusind år har været fuldt af liv og energi. Den besøgende der kommer hertil med åbent sind, mærker generationernes kommen og gåen – forhåbentlig med glæde og nysgerrighed.


Marianne Olsen

Herlufsholm01

Web site

Ridehuset – Grønnegades Kaserne Kulturcenter

Snesere kirke

Snesere kirke

Snesere kirke

Kirken i Snesere er med dens 50 m Danmarks næstlængste landsbykirke. Den er som de fleste andre kirker bygget ad flere gange. I Snesere er den oprindelige romanske granitbygning fra begyndelsen af 1200tallet forlænget ikke mindre end tre gange. Omkring 1400 fik skibet tilføjet to fag krydshvælv. Senere blev det meste af kirkens oprindelige tårn nedrevet. En del af tårnets mure indgik dog i en overhvælvet forlængelse af skibet. Vest herfor rejstes et nyt tårn af kridtkvadre og munkesten. Efterfølgende blev det oprindelige kor erstattet af en overhvælvet østlig forlængelse. Sakristiet er opført hen mod 1550 i kridtkvadre. Forinden på reformationstiden blev koret forlænget med et fag af kridtkvadre og munkesten. Afslutningen af koret blev først færdiggjort omkring 1600 nu med brug af små mursten. Altertavlen i Snesere Kirke er udført i barok i 1728 af Rasmus Dam i Beldringe. Prædikestolen i højrenæssance er udført i 1616 på Schrøders Værksted i Næstved. Den er således et af de få bevarede værker fra den tid, hvor Ejler Schrøder, storebror til Abel Schrøder d. Yngre, arbejdede på værkstedet. Et korbuekrucifiks er fra omkring 1300 med en kristusfigur fra 1400tallet. En degnestol i ungrenæssance er fra 1575 og sikkert af Udby-mesteren. I årene 2012-15 gennemgik Snesere Kirke en gennemgribende restaurering. I forbindelse hermed fik kirken et nyt gulv af Ølandsfliser med ilagt terrazzokunst, som løbende gennem kirken symboliserer Livets Kilde, der over tektoniske plader i våbenhuset møder solsystemet. Det smukke kunstfærdige gulv er udført af Sine Lewis og Till Junkel. Nils Byskov

Web site

Fyrendal kirke

Fyrendal kirke

Fyrendal kirke

Fyrendal Kirke, hed oprindeligt Vindinge Kirke fordi kirken lå i landsbyen Vindinge, som blev nedlagt i første halvdel af 1600tallet. I 1677 skiftede kirken sammen med hovedgården Vindingegård navn. Gården blev ophøjet til Baroniet Fyrendal opkaldt efter højesteretsassessor Diderik Fuirendal, der havde overtaget hovedgården i 1665 og som døde i 1686. Kirken kom til at hedde Fyrendal Kirke.
Kirken, der formentligt er grundlagt i 1100tallet, består af et romansk skib. Den vestre del er måske en senromansk forlængelse. Kirken har 5 gotiske tilbygninger: To korsfløje antageligt fra 1300erne, et tårn, hvor de 2 nedre stokværk er fra begyndelsen af 1400erne, mens det øverste stokværk er fra omkring 1500 ligesom øst-forlængelsen af kirken, og endelig er sakrestiet fra 1529. Skibets 3 stjernehvælv er antageligt indbygget i 1300erne.
Kirken er rig på inventar. Alterbordet, der er muret, er måske fra middelalderen. Den barokke altertavle med 2 søjler er fra 1685. Et sengotisk korbuekrucifiks er fra omkring 1500 og korgitteret fra omkring 1640. Prædikestolen i renæssance er fra 1616 udført på roskildemesteren Anders Nielsen Hatts værksted. Et epitafium og 2 store figurer af Kristus og Moses er antageligt udført af Abel Schrøder d. Yngre.
Nils Byskov

Web site

Modtag vores nyhedsbrev